Biedrības LKS finansējumu veido:

1.LKS biedru naudas

2.LR Kultūras Ministrijas dotācijas

3.Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursu finansējums

4.Rīgas domes Kultūras projektu konkursa finansējums

5.No saimnieciskās darbības gūtie ienākumi

6. Ziedojumi


Biedrībai "Latvijas Komponistu savienība" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Veicot ziedojumus, iespējams saņemt nodokļu atlaides Latvijas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Rekvizīti:

Biedrība "Latvijas Komponistu savienība"

Adrese: Baznīcas iela 37 – 3, Rīga LV – 1010, Latvija

Reģ. Nr.: LV 40008004833

Banka: AS Swedbank

Swift kods: HABALV22

Konts: LV42HABA0551001703842